Regulamin Promocji „150–tka w Wiosennej Cenie”

Organizatorem promocji jest: PHU IWKD Adam Gwóźdź z siedzibą w Ostródzie (14-100) przy ul. Małłka 7, wpisanej do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 5246, NIP: 741-155-29-57, REGON: 510707130,zwana dalej „Operatorem”.

 

 1. Przedmiotem promocji jest udostępnienie Abonentom Internetu w technologii światłowodowej w ramach opcji: Internet 150 mbit/s (upload) / 30 mbit/s (download)

2. Regulamin promocji wchodzi w życie z dniem 25.03.2020 r. i obowiązuje do 31.10.2020 r.

3. Promocja skierowana jest do nowych Abonentów Operatora, będących osobami fizycznymi, którzy w okresie obowiązywania Promocji od 25.03.2020 r. do 31.07.2020 r., podpiszą Umowę z Operatorem na warunkach Regulaminu promocji i w zakresie świadczenia Usług promocyjnych.

4. Promocją objęte są przyłącza w rejonach działania Operatora, na których istnieją możliwości techniczne, a także nie ma przeszkód formalnych i technicznych do ich świadczenia.

5. W przypadku zawarcia przez Abonenta Umowy na warunkach niniejszej promocji zostanie przyznana mu ulga w postaci obniżonej opłaty abonamentowej przez okres 6 miesięcy, liczonych od miesiąca następującego po miesiącu, w którym umowa została zawarta.

6. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest :

a) wybranie usługi zgodnie z Cennikiem promocji;

b) zawarcie umowy z Operatorem na czas określony min. 24 pełnych miesięcy kalendarzowych liczonych od pierwszego należnego pełnego Abonamentu dla pakietu usług.

7. Abonent deklarując chęć otrzymywania faktur drogą elektroniczną przy zawieraniu umowy w ramach niniejszej promocji jest zobowiązany  podać adres mailowy niezbędny do przesyłania korespondencji drogą elektroniczną.

8. Skorzystanie z Promocji nie wyklucza korzystania przez Abonenta z innych Promocji dostępnych w ofercie Operatora, chyba, że warunki czy regulaminy tych ofert promocyjnych stanowią inaczej.

9. Cennik promocji określa ceny usług dla usług świadczonych w ramach Promocji oraz wysokość ulgi przyznanej Abonentowi.

10. Przez okres trwania Umowy Abonent zobowiązany będzie do utrzymania Usług promocyjnych oraz do terminowego uiszczania Abonamentu wynikającego z Cennika.

11. Zmiana lub odwołanie Promocji nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Abonenta. Informacja o zmianie lub odwołaniu Promocji zostanie opublikowana na stronie internetowej Operatora lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej.

 12. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści Regulaminu promocji dużą literą i nie zdefiniowane w Regulaminie promocji należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą odpowiednio w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych lub Cenniku Operatora.

 13. W sprawach nieuregulowanych treścią Regulaminu promocji stosuje się odpowiednio postanowienia dokumentów wskazanych w pkt 15 powyżej.

14. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu promocji, a postanowieniami dokumentów wskazanych w pkt. 15 powyżej, postanowienia Regulaminu Promocji będą miały charakter nadrzędny.15. W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy przez Abonenta lub przez Operatora z winy Abonenta przed upływem terminu ustalonego w Umowie, której zawarcie wiązało się z ulgą przyznaną Abonentowi, Abonent obowiązany jest do zwrotu przyznanych mu ulg pomniejszonych o proporcjonalną ich wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia rozwiązania, chyba że wypowiedzenie Umowy przez Abonenta następuje w związku ze zmianą Umowy, Regulaminu lub Cennika z przyczyn zależnych od Operatora.

15. W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy przez Abonenta lub przez Operatora z winy Abonenta przed upływem terminu ustalonego w Umowie, której zawarcie wiązało się z ulgą przyznaną Abonentowi, Abonent obowiązany jest do zwrotu przyznanych mu ulg pomniejszonych o proporcjonalną ich wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia rozwiązania, chyba że wypowiedzenie Umowy przez Abonenta następuje w związku ze zmianą Umowy, Regulaminu lub Cennika z przyczyn zależnych od Operatora.0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Call Now Button