Regulamin Promocji „Poleć nas Sąsiadowi”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Promocji „Poleć nas Sąsiadowi” jest PHU IWKD Adam Gwóźdź z siedzibą przy ul. Małłka 7, 14-100 Ostróda, zwany w dalszej części Regulaminu Operatorem.
2. Na potrzeby Regulaminu Promocji przyjmuje się następujące znaczenie stosowanych w jego treści pojęć:
a) Regulamin – obowiązujący Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych PHU IWKD;
b) Promocja – „Poleć nas Sąsiadowi”;
c) Umowa Promocyjna – Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta przez Klienta z PHU IWKD na warunkach i zasadach Promocji.

§ 2. Warunki skorzystania z Promocji

1. Z Promocji mogą skorzystać Abonenci Usług Operatora, którzy w okresie od 10.07.2018 r. do odwołania polecą usługi Operatora innym osobom, mającym dostęp do infrastruktury światłowodowej Operatora.
2. Abonentem polecającym może być wyłącznie obecny Abonent IWKD, który nie posiada zaległości w płatnościach.

§ 3. Zasady Promocji i zasady rozliczeń

1. Promocja polega na obniżeniu opłaty abonamentowej za usługi świadczone przez Operatora (internet, telewizja, telefon stacjonarny) do 0 zł (słownie: zero zł) na czas jednego okresu rozliczeniowego dla Abonenta Polecającego ww. usługi. Abonent może polecić dowolną ilość osób – każda osoba to jeden okres rozliczeniowy za 0 zł. Opłata abonamentowa nie obejmuje kosztów połączeń telefonicznych oraz kosztów Pakietów Premium. Okres rozliczeniowy to pełen miesiąc kalendarzowy.
2. Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest pisemne polecenie usług Operatora innej osobie, która podpisze z Operatorem umowę terminową na 24 okresy rozliczeniowe na Usługę Telewizji, Usługę Internetu lub Usługę telefonii stacjonarnej, albo dowolne połączenie tych usług.
3. Polecenie musi zostać sporządzone na formularzu polecenia dostępnym na stronie www.iwkd.net i w siedzibie Firmy.
4. Obniżenie opłaty abonamentowej dotyczy osoby polecającej i zostanie uwzględnione
w miesiącu bezpośrednio następującym po miesiącu, w którym osoba polecana spisała Umowę z Operatorem.
5. Promocja dotyczy wyłącznie osób fizycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Call Now Button